Duncan - British Columbia

Class Details

Instructor: Lee Masters

Monday

Dayan Qigong: 9.00 - 10.00am

Tuesday

Chun Yuen Quan: 6.00 - 7.00pm

Dayan Qigong: 6.00 - 7:00pm

Wednesday

Chun Yuen Quan: 9.00 to 10.00am

Dayan Qigong: 10.00 - 11.15am

Info


Map


Loading...

Location & Contact Info