Liverpool - L18

Class Details

Instructor: Darryl Moy

Monday

Chun Yuen Quan / Chen Taijiquan: 6.00pm to 6.45pm

Dayan Qigong: 6.45pm to 7.45pm

Wing Chun: 7.45pm to 8.45pm

Info


Map


Loading...

Location & Contact Info