Liverpool - L18

Class Details

Instructor: Darryl Moy

Monday

Chun Yuen Quan / Chen Taijiquan: 5.00pm to 5.45pm

Dayan Qigong: 5.45pm to 6.45pm

Wing Chun: 6.45pm to 8.00pm

Info


Map


Loading...

Location & Contact Info