Pleasant Hill, CA

Class Details

Instructor: Adam Wallace

Tuesday

Dayan Qigong: 7.00 - 8.00pm

Wing Chun: 8.00 - 9.00pm

Wednesday

Chen Taiji 9:00am - 10:00am

Dayan Qigong: 10:00am - 11.00am

Saturday

Wing Chun: 9.00am - 10.00am

Chen Taiji 10:00am - 11:00am

Info


Map


Loading...

Location & Contact Info