Class Details

Instructor: Adam Wallace

Monday

Dayan Qigong: 7.00 - 8.00pm

Chen Taijiquan: 8.00 - 9.00pm

Friday

Dayan Qigong: 9.30 -10.30am

Chen Taijiquan: 10.30 - 11.30am

Info


Map


Loading...

Location & Contact Info