Class Details

Instructor: Cynthia Shaw

Wednesday (Morning)

Dayan Qigong: 11.00am - 12.00pm

Wednesday (Evening)

Chun Yuen Quan: 6.00pm - 6.30pm

Dayan Qigong: 6.30 - 7.10pm

Chen Taijiquan: 7.10 - 8.00pm

Info


Map


Loading...

Location & Contact Info