Grandmaster Tse’s Tàijí Fist 251

Only by working hard we can improve our standard...

Theories of Chén Cháng Xìng 陳長興

Part 14

方是知事無難易,功惟自進,不可躐等,不可急就,按步就序,循次漸進,能有功,夫而後百骸筋節,自相貫通,上下表裡,不難聯絡,庶乎散者統之,分者合之,四肢百骸總歸於一氣矣。

Fāng shì zhīshì wú nányì, gōng wéi zì jìn, bùkě liè děng, bùkě jí jiù, àn bù jiù xù, xún cì jiànjìn, néng yǒugōng, fū érhòu bǎi hái jīn jié, zì xiāng guàntōng, shàngxià biǎo lǐ, bù nán liánluò, shùhū sàn zhě tǒng zhī, fēn zhě hé zhī, sìzhī bǎi hái zǒng guīyú yīqì yǐ.

“When studying Tàijíquán 太極拳, there are always easy and difficult points. Only by working hard we can improve our standard, we cannot wait, cannot rush, we need to do thing step by step. At the end, we will reach a high level. Our bones and tendons will be strong and connected, the upper and lower body and the inside and outside will be connected, the whole body is all connected. The parts that are loose will be controlled and the parts that are separate will be connected together and become one Tàijíquán”

This means whenever we study Tàijíquán, there are some parts that are difficult and some parts that are easy. No matter what, we keep working hard and keep practising. We should not worry and not give up, and then eventually, we will reach a good standard. We just keep practising step by step. In Tàijíquán we say “練拳萬遍,其理自見 Liàn quán wàn biàn, qí lǐ zì jiàn – Practice ten thousand times, then the theory will be seen.”

Previous Blog articles by Grandmaster Tse